Reģistrācija grāmatvedības programmā

Esi reģistrējies? Ienāc!

Aprēķināt: 8 + 1 = ?

PROGRAMMPRODUKTA LICENCES LĪGUMS

PUSES
SIA "AI Finance",
vienotais reģistrācijas numurs 45403017283,
(turpmāk tekstā - Pakalpojuma sniedzējs),
Jūs un Jūsu pārstāvētais uzņēmums (turpmāk tekstā - Lietotājs).

Programmprodukta licences līgums ir līgums par programmprodukta "Tiešsaistes grāmatvedības programma "Aktīvs"" (turpmāk teksta - Programma) lietošanu, kas noslēgts starp Pakalpojumu sniedzēju un Lietotāju (turpmāk tekstā - Līgums).

Programma nodrošina grāmatvedības datu apstrādi Internetā un pilnībā atbilst Latvijas Republikas likumdošanai par grāmatvedības kārtošanu. Pēc reģistrācijas lietotājam ir iespēja izdrukāt programmprodukta licenci.

Apstiprinot šo Līgumu Lietotājs apliecina, ka visa reģistrācijas formā minētā informācija ir patiesa un Lietotājam ir tiesības slēgt šādu Līgumu.

Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības mainīt Līgumu par to brīdinot Lietotāju 14 dienas iepriekš. Ar brīdināšanu saprot informācijas nosūtīšanu uz Lietotāja norādīto e-pastu.
Ja Lietotājs turpina izmantot Programmu, tad tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir piekritis jaunajam Līgumam.

Ja Lietotājs ilgāk kā 6 mēnešus nav lietojis Programmu, tad Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības dzēst Lietotāju un tā datus no sistēmas. Vēlāka datu atjaunošana no rezerves kopijām ir maksas pakalpojums un netiek garantēta tā pieejamība.

Lietotājam ir tiesības izmantot Programmu gan privātajām, gan komerciālām vajadzībām. Programmas lietošanai Lietotājam ir nepieciešams Internets. Pakalpojumu sniedzējs nenodrošina Lietotāju ne ar Internetu, ne ar citu tehnisko nodrošinājumu.
Programmas lietošanai Pakalpojumu sniedzējs rekomendē Interneta pārlūku Mozilla Firefox vai Google Chrome (Chromium). Atbalstītas tiek šo pārlūkprogrammu jaunākās versijas.

Lietotājam ir pienākums glabāt savu lietotāja vārdu, paroli un citu privātu informāciju nepieejamu trešajām personām.
Lietotājs ir atbildīgs/-a par visām Programmā veiktajām darbībām un apņemas nekavējoties informēt Pakalpojumu sniedzēju par jebkādām neautorizētām darbībām Lietotāja profilā.
Pakalpojumu sniedzējs neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem un kaitējumiem ne pašam Lietotājam, ne trešajai pusei, kas radušies neautorizētas piekļuves  un/vai Lietotāja profila lietošanas, vai citu iemeslu dēļ.

Pakalpojumu sniedzējs ir tiesības savā vai Programmas vārdā izsūtīt administratīvos paziņojumus un jaunumus.
Lietotājs piekrīt,ka šādi paziņojumi ir iekļauti Programmas pakalpojumos.
Lietotājam ir tiesības atteikties no informatīvajiem paziņojumiem, bet nav iespējams atteikties no administratīvajiem ziņojumiem.

Lietotājam nav tiesības nodot tālāk vai kā citādi darīt pieejamus Programmas servisus un pakalpojums trešajām pusēm, sniegt jebkādus pakalpojumus, kas balstīti uz Programmas bez rakstiskas atļaujas, izmantot trešās puses saites uz mājas lapām vai logo, vai kompānijas nosaukumu, utt, bez šīs trešās puses rakstiskas atļaujas, izmantot Programmu mēstuļu sūtīšanai vai citiem pretlikumīgiem nolūkiem.

Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par saturu, kuru nodot tālāk caur Programmu. Lietotājs apņemas nelietot Programmu pretlikumīgos, kaitnieciskos, apvainojošos, pornogrāfiskos, vardabīgos  nolūkos.
Lietotājs apņemas nesūtīt mēstules, spamu, ķēdes vēstules, „phishing” vēstules. Pakalpojumu sniedzējs patur tiesības bloķēt Lietotāja profilu, ja ir iemesls pieņemt,ka Lietotājs ir lietojis Programmu pretlikumīgos nolūkos.

Pakalpojumu sniedzējam nav tiesību uz Lietotāja radītiem vai noglabātiem datiem, ja vien Lietotājs nav devis šādu atļauju.

Maksa par maksas pakalpojumiem ir pieejama pirms pakalpojuma pasūtīšanas un ir spēkā visu pakalpojuma abonēšanas periodu.

PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU NE PRET VIENU NO PUSĒM PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, TIPVEIDA VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS JEBKĀDĀ VEIDĀ VARĒTU BŪT SAISTĪTI AR ŠO TĪMEKĻA VIETNI VAI IZRIET NO TĀS LIETOŠANAS, VAI IZRIET NO JEBKURAS CITAS VIETNES VAI RESURSA LIETOŠANAS, UZ KURIEM VED SAITE, ATSAUCE VAI KURIEM VAR PIEKĻŪT NO ŠĪS TĪMEKĻA VIETAS, VAI PAR MATERIĀLU, INFORMĀCIJAS, PRODUKTU UN PAKALPOJUMU LIETOŠANU, LEJUPIELĀDI VAI PIEKĻUVI TIEM, IESKAITOT, BEZ IEROBEŽOJUMA, JEBKĀDU ZAUDĒTU PEĻŅU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKUMU, ZAUDĒTUS IETAUPĪJUMUS, PROGRAMMU VAI CITU DATU ZUDUMU, PAT JA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS IEPRIEKŠ IR NEPĀRPROTAMI BRĪDINĀTS PAR ŠĀDU KAITĒJUMU IESPĒJAMĪBU. ŠIS IZŅĒMUMS UN ATBILDĪBAS IZSLĒGŠANA ATTIECAS UZ VISĀM DARBĪBĀM NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TĀS BALSTĪTAS UZ LĪGUMU, GARANTIJU, LIKUMĀ NOTEIKTU ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBU VAI JEBKĀDU CITU LIKUMISKU PAMATOJUMU.